ನಾಡು ನುಡಿ ವಿಶೇಷ 

ಯೂತ್ಸ್ & ಯಂಗ ಜನರೆಷನ್

ಸೋಶಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಶಲ್

ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೋಕಸ್  

ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋಕಸ್  

ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ